Prelegenci
 

Sesja plenarna I: Nauka
(środa, 22.09.2021 g. 15:30)

Prof. dr hab. Anna Szychta
Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, redaktor naczelna „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”, członek Komisji Nauki Rachunkowości, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi. Zainteresowania naukowe: koncepcje i metody rachunkowości zarządczej i ich zastosowanie w podmiotach gospodarczych, historia, teoria i metodologia rachunkowości. Przedstawiała wyniki swoich badań naukowych na ponad 50 konferencjach krajowych i 20 międzynarodowych, m. in. na kilku Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości i Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 190 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz współautorką projektów systemów rachunkowości zarządczej dla kilkunastu przedsiębiorstw oraz UŁ.

Prof. dr hab. Dorota Dobija
Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Trener biznesu. Coach. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ładu korporacyjnego oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Od 2017 pełni funkcję wice-prezydenta European Academy of Management EURAM. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.

Dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
Jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w problematyce raportowania zrównoważonego rozwoju, informacji niefinansowych, raportowania zintegrowanego oraz rachunkowości międzynarodowej. Obecnie prowadzi badania dotyczące roli zaangażowania interesariuszy w praktyki społeczne spółek i ujawnianie informacji na ten temat, finansowane przez NCN (OPUS-17). Od 2021 r. reprezentuje Polskę w Radzie European Accounting Association (EAA), działa także w ramach EAA Stakeholder Reporting Committee. Jest członkiem Centre for Social & Environmental Accounting Research (CSEAR), International Association for Accounting Education & Research (IAAER), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). W latach 2016-2018 była członkiem Academic Research Support Group powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC).

Dr hab. Monika Łada, prof. SGH
Profesor uczelni w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badaczka rachunkowości zarządczej, społecznego wymiaru rachunkowości, a ostatnio także transformacji cyfrowej rachunkowości. Autorka ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych. Wyniki jej najnowszych badań ulokowanych w nurcie neoinstytucjonalnym zostały przedstawione w monografii pt. „Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji”. Promotorka nowoczesnej rachunkowości w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Dr Nelli Artienwicz
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia biznesu dla menedżerów” (ALK) oraz „Neuroprzywództwa” (Uczelnia Łazarskiego). Jest praktykiem rachunkowości, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Realizuje badania z zakresu rachunkowości behawioralnej, w tym przede wszystkim dotyczące podejmowania decyzji przez uczestników procesów księgowych. Pod szyldem „Księgowa w Krainie Czarów” prowadzi działalność szkoleniową, w ramach której podnosi świadomość zawodową księgowych dotyczącą pułapek decyzyjnych, asertywności, zarządzania stresem oraz work-life balance.

Sesja plenarna II: Regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej
(środa, 22.09.2021 g. 17:15)

Agnieszka Stachniak
Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za kwestie regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Jest również przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej we wskazanych obszarach. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Adisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest biegłym rewidentem oraz doktorantką Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Teresa Cebrowska
Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (od kilku kadencji) oraz wiceprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów powołanej przez Ministra Finansów. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz auditingu. Łączy teorię z praktyką. Wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Wydziale Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i komentarzy do ustawy o rachunkowości. Wykładowca na szkoleniach dedykowanych księgowym i obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez SKwP i PIBR. Ma doświadczenie praktyczne jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych i opiekun kilkunastu aplikantów – kandydatów ubiegających się o tytuł biegłego rewidenta. Jako kluczowy biegły rewident kieruje zespołami audytorskimi badającymi jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek.

 Dr hab. Radosław Ignatowski , prof. UŁ
Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z rocznika 1994. Od tego czasu pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Rachunkowości, działającej wpierw na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a od wyodrębnienia Wydziału Zarządzania tudzież. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w 1996 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2009 r. Obecnie kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Jest kierownikiem studiów drugiego stopnia „Rachunkowość i zarządzanie finansowe” oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz w sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Od wielu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi, zarówno na poziomie szkoleniowym, ale także doradczym i regulacyjnym. Od 2004 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: Komisji Europejskiej i EFRAG. Był członkiem zespółu doradczego Banku Światowego w zakresie rozwoju profesji i edukacji rachunkowości w krajach bloku wschodniego (program STAREP). Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie pełni wiele funkcji. Od maja 2016 r. do końca 2019 r. był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego z rekomendacji Polskiej Rady Biegłych Rewidentów. Jako samodzielny autor opublikował kilka monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest współautorem wielu opracowań zespołowych, w tym podręczników i skryptów, przeznaczonych dla studentów i praktyków, w tym dla biegłych rewidentów w ramach ich corocznych, obligatoryjnych szkoleń. Znaczące pozycje literaturowe obejmują m.in. monografię Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne (2 tomy), ODDK, Gdańsk 2012–2013, współautorski podręcznik Zaawansowana rachunkowość finansowa. Problemy i zadania, CCiAE, Łódź 2018 i 2019 (wydanie II), będąc także jego redaktorem naukowym oraz opracowanie anglojęzyczne Global Financial Reporting. The Past, Present and Likely Future, napisaną w współautorstwie z Stephenem Zeffem (Rice University z Teksasu, USA) i Davidem Alexandrem (University of Birmingham, Wielka Brytania), wydane nakładem Wydawnictwa Oczywiste w 2018 r. Za równie ważną uznaje pozycję wydawniczą, porównującą polskie zasady rachunkowości z MSSF: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, wydaną przez wydawnictwo Rachunkowość w 2015 r., napisaną m.in. we współautorstwie współpracowników z Katedry. Jest członkiem Rady programowej czasopisma Rachunkowość, w którym publikuje wiele artykułów o tematyce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Anna Sirocka
Jest Partnerem w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY. W EY kieruje Zespołem ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), który specjalizuje się w interpretacji zarówno MSSF, jak i Polskich Zasad Rachunkowości. Biegły rewident, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów. Posiada również uprawnienia międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych w Londynie – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Auditor) . Przez okres ośmiu lat była członkiem Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), jak również w latach 2015-2019 była Członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR). Anna posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, uczestniczy w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek publicznych lub innych jednostek zainteresowania publicznego, przygotowanych zgodnie z MSSF jako kluczowy biegły rewident lub biegły konsultujący zagadnienia merytoryczne z obszaru MSSF oraz zgodność sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Kierowała i uczestniczyła w licznych projektach wdrażania MSSF dla firm z sektora paliwowo-energetycznego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego oraz bankowego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji (w tym IGAAP 2021) oraz wykładowczynią na licznych seminariach z zakresu MSSF. Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości; wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie; doradca podatkowy, Dyplomowany Księgowy SKwP, wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków; członek zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; autor ponad 300 publikacji.

Sesja plenarna III: audyt
(czwartek, 23.09.2021, g. 9.00)

Piotr Witek
Jest profesjonalnym księgowym, z ponad 25 letnią karierą. Rozpoczął swoją karierę w firmie Lodmor gdzie miał okazję wdrażać zintegrowany system zarządzania. Następnie pracował 8 lat jako współzałożyciel i Dyrektor Finansowy REWIT sp. z o.o. W tym czasie uczył się księgowości, a następnie nadzorował prace biura rachunkowego. Pod koniec 8 letniej pracy uzyskał tytuł biegłego rewidenta i rozpoczął praktykę audytorską. Od 2002 roku kariera związała go z Hutchinson Poland (grupa Total), gdzie przez 11 lat pracował jako dyrektor finansowy i Sekretarz Zarządu. W trakcie pracy nadzorował prace działu finansowo-księgowego w 5 ciu zakładach Spółki. Uczestniczył w licznych projektach prowadzonych przez grupę, w tym wdrożenia SAP FICO, czy utworzenia centrum usług wspólnych w Polsce, którym zarządzał. Po 11 latach powrócił do REWIT sp. z o.o. na stanowisko Prezesa. Nadzoruje pracę całej firmy, uczestniczy w kluczowych projektach takich jak audyty firm giełdowych, czy banków, prowadzenie ksiąg dużych firm, czy doradztwo biznesowe dla kluczowych klientów. W 2020 wprowadził firmę do sieci Moore Global, 11 sieci firm księgowych na świecie. Od 2019 roku jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańskiej. Posiada tytuł FCCA i MBA zdobyty na Oxford Brookes University.

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
W pracy badawczej zajmuje się sprawozdawczością i rewizją finansową, a także finansami przedsiębiorstw, nadzorem korporacyjnym oraz analizą czynników wpływających na rozwój gospodarki. Jest autorem monografii będącej pierwszym w Polsce komentarzem do ustawy o biegłych rewidentach. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych. Doświadczenie praktyczne zdobywa pracując w komitetach audytu działających przy radach nadzorczych między innymi w spółkach giełdowych. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta, zdał egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykonał kilkadziesiąt różnych ekspertyz i opinii gospodarczych między innymi dla Najwyższej Izby Kontroli oraz dla spółek miejskich. Jest promotorem pięciu ukończonych doktoratów, wielokrotnie pełnił także funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, a także w przewodzie habilitacyjnym. Jest współtwórcą studiów podyplomowych ACCA, CIMA oraz CFA realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kierunku Audyt finansowy, który daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminów teoretycznych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Pełnił funkcje w zarządach takich organizacji zawodowych jak: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Krakowie). Ukończył trzy fakultety: rachunkowość na Wydziale Zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, automatykę i robotykę w Akademii Górniczo – Hutniczej (specjalność: sztuczna inteligencja) oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w AGH. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (2005 – 2006). W latach 2019 - 2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a w latach 2016-2019 funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2016 roku pełni także funkcję kierownika Katedry Rachunkowości Finansowej w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Barbara Misterska-Dragan
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A. Była partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem. W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. W latach 2011-2015 była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a w latach 2015-2019 – członkiem Komisji ds. współpracy międzynarodowej. W ubiegłej kadencji pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz drugą kadencję przewodniczy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Od wielu lat zasiada w Komitecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach.

Robert Wolszon
Od 17 lat pracuje w firmie Deloitte. Obecnie pełni stanowisko Partner Associate. Robert Wolszon posiada wieloletnie doświadczenie w audytach przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Współpracuje zarówno z firmami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych, jak i międzynarodowymi korporacjami. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Brał również udział w projektach due diligence oraz IPO. Wykształcenie: 2001- Ukończenie Studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UG – Rachunkowość i Finanse 2001- Ukończenie Studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UG – Ekonomika Przedsiębiorstw Zdobyte uprawienia biegłego rewidenta oraz posiadane kwalifikacje ACCA (FCCA)

Monika Matyszewska
Biegła rewident, od 2019 r. zastępca prezesa Regionalnej Rady PIBR w Gdańsku oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR. W kadencji 2015-2019 była członkiem Komisji ds. Szkoleń przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz członkiem Grypy ds. Wdrożenia MSE 8 w PIBR. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a od 2019 r. wiceprezes Zarządu SKwP O/O w Gdańsku. Współzałożycielka i opiekun Klubu Księgowych w SKwP O/O w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała, świadcząc usługi badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług audytorskich współtworząc i prowadząc rodzinną firmę audytorską. Swoje pasje trenerskie realizuje prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i PIBR.

Magdalena Skibińska
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2021 pełni obowiązki Dyrektora Centrum Finansowo-Księgowego w Grupie LOTOS S.A., wcześniej od 2019 roku zajmowała stanowisko zastępcy Dyrektora. Od 2017 do teraz odpowiada w Grupie LOTOS S.A. za raportowanie finansowe, w tym sporządzanie skonsolidowanych i jednostkowych raportów finansowych według MSSF publikowanych na GPW oraz koordynację współpracy z biegłymi rewidentami. Nadzoruje Pion Centrum Finansowo-Księgowego obsługującego spółki w grupie kapitałowej. Nadzoruje politykę rachunkowości grupy. Organizuje i nadzoruje procesy finansowo-księgowe. Posiada duże doświadczenie w projektach wdrażania rozwiązań księgowo-raportowych dedykowanych do specjalistycznych obszarów. Wspiera różne obszary organizacji w zakresie oceny wpływu transakcji i zdarzeń na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała również na innych stanowiskach kierowniczych w Grupie LOTOS S.A., a także w firmie audytorskiej i bankowości.

Kamil Jesionowski
Biegły rewident, od 2019 r. członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 2015-2021 członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, członek Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych II kadencji. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości, w badaniach sprawozdań finansowych o różnym przedmiocie działalności i formie prawnej, a także w różnego rodzaju projektach z zakresu doradztwa podatkowego i rachunkowości.

Sesja: Człowiek w rachunkowości
(czwartek, 23.09.2021, g. 9:00)

Dr Nelli Artienwicz
Jest adiunktem w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentką studiów podyplomowych “Psychologia biznesu dla menedżerów” (ALK) oraz “Neuroprzywództwa” (Uczelnia Łazarskiego). Jest praktykiem rachunkowości, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Realizuje badania z zakresu rachunkowości behawioralnej, w tym przede wszystkim dotyczące podejmowania decyzji, przez uczestników procesów księgowych. Pod szyldem “Księgowa w Krainie Czarów” prowadzi działalność szkoleniową, w ramach której podnosi świadomość zawodową księgowych dotyczącą pułapek decyzyjnych, asertywności, zarządzania stresem oraz work-life balance.

Dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Jej zainteresowania naukowe dotyczą controllingu i jego aspektów psychologicznych oraz zarządczych, w szczególności controllingu personalnego, controllingu marketingu, budżetowania, etyki rachunkowości oraz rachunkowości behawioralnej. Jest autorką następujących monografii naukowych: „Controlling działalności marketingowej”, „Controling personalny w przedsiębiorstwie”, „Psychologiczne aspekty controllingu” oraz „Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne”, a także współautorką licznych monografii z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i zarządzania dokonaniami oraz autorką artykułów z zakresu controllingu, etyki rachunkowości i rachunkowości behawioralnej, a także współautorką wielojęzycznego słownika terminów z zakresu rachunkowości, powstałego w ramach prac w zespole międzynarodowym. Prowadzi w języku polskim oraz angielskim wykłady, zajęcia, warsztaty z przedmiotów związanych z controllingiem (np. controlling personalny, controlling marketingowy, marketing controlling, controlling behawioralny) oraz mające charakter treningu kompetencji miękkich (np. stress management, warsztaty umiejętności interpersonalnych).

Dr hab. Przemysław Kabalski, prof UŁ
Pracuje w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi wykłady i badania z zakresu rachunkowości. Zawodowo interesuje się Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz różnymi (kulturowymi, społecznymi, psychologicznymi, organizacyjnymi, lingwistycznymi i in.) aspektami rachunkowości i zawodu księgowego (profesji rachunkowości).

Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEK
Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownikiem Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego Etyki w Rachunkowości. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etyki zawodowej, jak również z obszaru finansów, tj. unikania i uchylania się od opodatkowania. Jest autorem kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych, w tym pozycji interdyscyplinarnych łączących inżynierię produkcji, czy aspekty behawioralne z badaniami w rachunkowości.

Dr Dominika Korzeniowska
Jest adiunktem w Katedrze Finansów i Rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół „ludzkiej” strony rachunkowości i finansów. Jest dyplomowanym specjalistą Chartered Institute of Management Accountants, członkiem European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w controllingu, analizie finansowej oraz w rachunkowości, w tym w przedsiębiorstwach działających w branży BPO/SSC, gdzie kieruje projektami wdrażania nowych rozwiązań w procesach księgowych dla międzynarodowych korporacji. Jej hobby to gra na flecie i fortepianie, salsa oraz nurkowanie.

Dr Elżbieta Jaworska
Jest adiunktem w Katedrze Ekonomii i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologicznych aspektów rachunkowości i finansów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz etyki biznesu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w obszarze rachunkowości finansowej i zarządczej. Od dwudziestu lat organizuje studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Sesja plenarna IV: Dydaktyka
(czwartek, 23.09.2021, g. 10:45)

Prof. dr hab. Anna Karmańska
Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe oraz liczne nagrody Rektora SGH. Odznaczona Orderem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2014 roku została imiennie zaproszona przez International Federation of Accountants do wystąpienia z referatem w czasie World Congress of Accountants w Rzymie. Przewodnicząca Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (od 2017); przewodnicząca Komisji Etyki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (od 2006), wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP (od 2007). Za pracę na rzecz praktyki rachunkowości została odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors (2013-2015), członek niezależny Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2010-2016), członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006-2008); Radca Przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2003-2005). Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Etyki Zawodowej w Rachunkowości (z numerem 1).

Prof. dr hab. Aldona Kamela- Sowińska
Profesor nauk ekonomicznych, wieloletni kierownik Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z ramienia SKwP zasiadała w Komitecie ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych (Professional Accountanty Organisation Developement Committee - PAODC) Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC, ekspert gospodarczy Business Center Club, Minister Skarbu Państwa w latach 1998-2000. W latach 2009-2012 członek działającej w Brukseli Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Otrzymała wiele nagród, w tym Prezydenta RP (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność zawodową w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, a w szczególności za pierwsze powojenne policzenie majątku Skarbu Państwa), Ministra Edukacji, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Złota Odznaka), Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Zarządu Województwa Wielkopolskiego i wiele innych.

Prof. dr hab. Ewa Walińska
Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i zarządzania finansami, Dyplomowany Księgowy SKwP. Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości, relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Autorka ponad 340 publikacji książkowych i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – m.in. autorka 9 i współautorka 70 książek. Kierownik zespołu autorów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe oraz projektu standardu Wartości Niematerialne i Prawne, współpracuje z największymi w Polsce instytucjami naukowymi i środowiskowymi (m.in. PAN, SKwP, PIBR, PTE).

Prof. dr hab. Zbigniew Luty
Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od 1977 roku. Kolejne katedry, w których pracował: - Katedra Rachunku i Analizy Kosztów - Katedra Rachunkowości finansowej - Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli - Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu. Przewodniczący Rady Naukowej SKwP od 2003 roku. Przewodniczący Zjazdu SKwP w roku 2015 Przewodniczący Rady Programowej I (2007) oraz II Kongresu Polskiej Rachunkowości (2017) Przewodniczący Jury Konkursu Księgowi Przyszłości, 2014, 2016 Przewodniczący Jury Konkursu Księgowy Roku 2 001 do 2013 Członek Komitetu Standardów Rachunkowości od 2006 roku – jedna kadencja Autor publikacji: Procesy dynamiczne w rachunkowości, PWN Warszawa1994, Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa, 1995 i kolejne wydania, Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym, SKwP, Warszawa 2016, 2017, Współautor Komentarza do ustawy o rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2003, 2004 i następne, Współredaktor Prac Naukowych UE we Wrocławiu. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w tym udział w Kongresach WCOA w 2010 oraz 2018 roku.

Jakub Wojnarowski
Dyrektor zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie; wcześniej m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE (2012 – 2017), dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006 – 2012) oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011); socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu i edukacji; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Sesja: Raportowanie w czasie pandemii
(czwartek, 23.09.2021, g. 10:45)

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ
Stanisław Hońko, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości; wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie; doradca podatkowy, Dyplomowany Księgowy SKwP, wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków; członek zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; autor ponad 300 publikacji.

Dr hab. Joanna Błażyńska, prof. UEP
Joanna Błażyńska jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej (Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obszar badawczy obejmuje raportowanie roczne spółek, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności informacji finansowych i informacji niefinansowych, raportowania zintegrowanego i rachunkowości społecznej odpowiedzialności.

Dr Maciej Gierusz
Maciej Gierusz jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Rachunkowości. Do obszarów jego zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową (MSSF) oraz konsolidacją sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wartości firmy jako kategorii bilansowej. Pracę akademicką łączy ze szkoleniami dla biznesu.

Dr hab. Małgorzata Równińska – Král, prof. UEK
Małgorzata Rówińska-Král, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik Katedry Rachunkowości. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki polityki bilansowej jednostek gospodarczych, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości podatkowej. Istotnym obszarem zainteresowań naukowych i badawczych jest pierwotna i bilansowa wyceny aktywów i pasywów, z uwzględnieniem regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i polskich standardów rachunkowości.

Ewa Chrostowska
Ewa Chrostowska jest asystentem w Zakładzie Rachunkowości Finansowej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Do obszarów jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową oraz badaniem sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie audytu sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Pracę akademicką łączy z prowadzeniem szkoleń, w tym na kursach dla głównych księgowych, doradców podatkowych, samodzielnych księgowych - w procesie zdobywania uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych. Prowadziła też szkolenia dla Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, przeprowadzając szereg treningów dla jednostek kontroli skarbowej w zakresie wykorzystania rachunkowości dla celów kontroli podatkowej.

Dr Katarzyna Koleśnik
Adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka Konkursu Zarządu Głównego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za rozprawę doktorską na temat ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim sprawozdawczością spółek w warunkach globalizacji, a także kulturowymi uwarunkowaniami rachunkowości. Autorka i współautorka recenzowanych publikacji w tym obszarze. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w badaniu sprawozdań finansowych firm z różnych branż (w szczególności podmioty usługowe i firmy handlowe). Wykorzystując doświadczenie praktyczne prowadzi również szkolenia na kursach dla głównych oraz samodzielnych księgowych oraz szkolenia na studiach podyplomowych przygotowujących do egzaminów ACCA.

Sesja plenarna V: Zawód księgowego
(czwartek, 23.09.2021, g. 13:00)

Prof. dr hab. Ewa Walińska
Profesor; kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i zarządzania finansami, Dyplomowany Księgowy SKwP. Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości, relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Autorka ponad 340 publikacji książkowych i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – m.in. autorka 9 i współautorka 70 książek.

Dr hab. Stanisław Hońko, prof. USZ
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości; wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie; doradca podatkowy, Dyplomowany Księgowy SKwP, wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków; członek zespołu biorącego udział w przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury; autor ponad 300 publikacji.

Dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu; Koordynator programu ACCA na kierunku Rachunkowość i controlling na UEW, Menedżer kierunku Rachunkowość i controlling na UEW, członek Zarządu O/Dolnośląskiego SKwP, członek Rady Naukowej SKwP; Doradca podatkowy, Dyplomowany księgowy SKwP, wykładowca akademicki i trener na szkoleniach dla praktyków; autor ponad 80 publikacji

Dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarzadzania UŁ, Fellow Chartered and Certified Accountant (FCCA), członek EURAM i EAA; praktyk rachunkowości z długoletnim stażem pracy na stanowiskach kontrolera finansowego i kierownika finansowego w korporacji transnarodowej, wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków; koordynator akredytacji ACCA na Wydziale Zarzadzania UŁ oraz kierownik studiów podyplomowych Postgraduate Studies in Finance and Accounting akredytowanych przez ACCA, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Małgorzata Stolińska
Praktyk, biegły rewident, właściciel i prezes biura rachunkowego - Aktywa Komputerowe Biuro Rachunkowe Małgorzata Stolińska, świadczącego usługi rachunkowe na terenie województwa łódzkiego od 1993 roku. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ, pracodawca współpracujący z Katedrą Rachunkowości na WZ UŁ.

Sesja: Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
(czwartek, 23.09.2021, g. 13:00)

Prof. dr hab. Marzena Remlein
Profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących polityki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych oraz grup kapitałowych, inwestycji finansowych i finansyzacji działalności podmiotów gospodarczych, społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich ujęciu w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Jest autorką ponad 170 publikacji naukowych, książek oraz artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

Prof. dr hab. Anna Szychta
Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, redaktor naczelna „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”, członek Komisji Nauki Rachunkowości, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi. Zainteresowania naukowe: koncepcje i metody rachunkowości zarządczej i ich zastosowanie w podmiotach gospodarczych, historia, teoria i metodologia rachunkowości. Przedstawiała wyniki swoich badań naukowych na ponad 50 konferencjach krajowych i 20 międzynarodowych, m. in. na kilku Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości i Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 190 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz współautorką projektów systemów rachunkowości zarządczej dla kilkunastu przedsiębiorstw oraz UŁ.

Dr Iwona Majchrzak
Doktor nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Ekonomii i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; jej zainteresowania badawcze koncentrują się na takich obszarach, jak ekologiczne aspekty rachunkowości, pomiar, wycena i ewidencja kosztów projektów unijnych i ich audyt, szczegółowe zagadnienia rachunkowości w różnych podmiotach gospodarczych, w tym jednostkach sektora finansów publicznych; prowadzi szkolenia dla praktyków oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów; autorka ekspertyz z zakresu rachunkowości realizowanych na potrzeby organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych; autorka ponad 60 publikacji naukowych, w tym modelu rachunku kosztów ochrony środowiska dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
Profesor w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2012 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Rachunkowości Finansowej na Wydziale Zarządzania UG, a od 2015 r. również Kierownika Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia otrzymała w 2002 r. Natomiast stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse został jej nadany przez Radę Wydziału Zarządzania UG w 2014 r. Od wielu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości bankowej oraz sprawozdawczości bankowej na studiach dziennych, zaocznych, a także na studiach podyplomowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w tym jego roli jako źródła informacji o kosztach środowiskowych oraz znaczenia rachunkowości w pomiarze i raportowaniu efektywności działań społecznie odpowiedzialnych. W szczególności jej zainteresowania naukowe dotyczą włączenia aspektów środowiskowych w obszar przedmiotowy rachunkowości oraz sprawozdawczości niefinansowej. Za monografię „Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej”, opisującą te zagadnienia, w 2014 r. została jej przyznana przez Kapitułę Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nagroda im. prof. Zbigniewa Messnera. W ostatnim czasie prowadzi też badania dotyczące roli szkół wyższych w kształceniu specjalistów z rachunkowości oraz wykorzystania metod e-learningowych w procesach dydaktycznych.

Sesja plenarna VI: Rachunkowość zarządcza
(piątek, 24.09.2021, g. 9:00)

  Dr hab. Bartłomiej Nita, prof.UEW
Dr hab., prof. nadzw. Bartłomiej Nita Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej i Prorektor do Spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz sądu gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Jest autorem lub współautorem ponad kilkunastu książek i monografii.

Dr hab.  Marek Masztalerz, prof. UEP
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (2019), profesor uczelni w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; redaktor tematyczny w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”; wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; lider modułu „Rachunkowość dla menedżerów” na studiach Executive MBA na UEP; wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach zawodowych dla księgowych i menedżerów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, zarządzania kosztami i szeroko pojętej sprawozdawczości. Autor monografii „Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe” (2018)oraz współautor monografii „Księgowi w kulturze” (2020). Aktualnie prowadzi badania związane przede wszystkim z humanistyczno-społecznymi nurtami nauki rachunkowości, zwłaszcza w obszarze języka i komunikacji w rachunkowości.

Prof. dr hab.Tomasz Wnuk-Pel
Profesor i Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1993-do chwili obecnej); profesor w Department of Accounting and Logistics w Linnaeus University w Växjö w Szwecji, 1/5 etatu (2016 – do chwili obecnej); członek Center for Management Accounting Research w Linnaeus University w Växjö w Szwecji (2015 – do chwili obecnej); Senior Board Member w Asia-Pacific Management Accounting Association (2013 – do chwili obecnej). Kierował i uczestniczył w projektach kompleksowych systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla kilkudziesięciu firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla ponad stu firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i instytucji non-profit. Autor i współautor wielu książek i artykułów dla praktyków; autor i współautor licznych monografii i artykułów naukowych. Visiting Professor na uniwersytetach w: Chinach, Francji, Japonii, Katarze, Niemczech, Szwecji, Tajwanie, Włoszech i wielu innych; uczestnik konferencji: APMAA, EAA, WCAR&E, ACMAR, TARC i wielu innych.

Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, porf. SGH
Profesor SGH, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, kierownik projektu rektorskiego #SGH dla ochrony zdrowia oraz studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Prowadzi zajęcia z obszaru rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i sprawozdawczości biznesowej na wszystkich kierunkach studiów. Zawodowo związana przede wszystkim z branżą opieki zdrowotnej, doradza podmiotom leczniczym, organom tworzącym oraz instytucjom regulacyjnym w tym sektorze.

Jakub Bejnarowicz
Szef CIMA w Europie. Odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju Instytutu CIMA, a także prowadzenie działań edukacyjnych związanych z rachunkowością zarządczą w regionie. Wspiera strategie rekrutacyjne i szkoleniowe pracodawców zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz realizuje plany dotyczące ustawicznego kształcenia i rozwoju specjalistów CGMA (Chartered Global Management Accountant), finansistów i liderów biznesu. Zajmuje się też Global Management Accounting Principles, czyli projektem promującym korzyści płynące ze stosowania globalnych zasad rachunkowości zarządczej przez pracodawców.

Sesja: Rachunkowość wobec zmian w podatkach i automatyzajcji
(piątek, 24.09.2021, g. 9:00)

Dr Dawid Obrzeżgiewicz
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni praktyk rachunkowości. Członek oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizuje badania z zakresu rachunkowości rolnej, wyceny roślinnych aktywów biologicznych, wpływu podatku od towarów i usług oraz split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa, oceny efektywności rachunkowości instrumentów zabezpieczających. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, międzynarodowej, rachunku kosztów oraz podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych.
 
Dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Akredytowany tutor, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz raportowania danych niefinansowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. z zakresu rewizji finansowej, kontroli i audytu, rachunkowości finansowej.

Dr Maciej Leszek Hyży
Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, członek ACCA, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie praktyczne. Pracował w znanych firmach audytorskich, m.in. Deloitte oraz BDO Polska. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które zdobył przechodząc przez wszystkie szczeble kariery od asystenta do partnera. Pełnił funkcję dyrektora finansowego spółki z branży TSL, notowanej na rynku Newconnet. Od 2018 roku jest właścicielem własnej firmy, która prowadzi obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz doradztwo finansowo-księgowe dla podmiotów gospodarczych z różnych branż i form prawnych. Autor i współautor publikacji z zakresu podatków, rachunkowości i rewizji finansowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rewizji finansowej, podatku odroczonego, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz bilansowego i podatkowego pomiaru kosztów.

Elżbieta Jędruczyk
Asystent w Katedrze Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni praktyk rachunkowości, członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół strategii podatkowych przedsiębiorstw oraz nowoczesnych technologii w rachunkowości. W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw, analizy podatkowej, systemów finansowo-księgowych.

Sesja plenarna VII: Technologie informatyczne
(piątek, 24.0.2021, g. 10:45)

Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
Dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Partner zarządzający działem consultingu w LST (Grupa Westernacher). Autor dwóch książek i ponad czterdziestu artykułów, poruszających tematykę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, zarządzania projektami informatycznymi oraz zarządzania wiedzą. Pełnił funkcję kierownika projektu oraz konsultanta wiodącego w ponad dwudziestu wdrożeniach rozwiązań SAP, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania projektami, zarządzania wiedzą oraz systemów informatycznych zarządzania.

Dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTPB
Dr. hab., kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1 września 2021 roku Politechniki Bydgoskiej). Od ponad 20 lat zajmuje się zintegrowanymi systemami zarządzania oraz komputerowo wspomaganymi systemami controllingu i rachunkowości. Prowadzi także badania dotyczące wymaganych kompetencji i metod kształcenia księgowych, a obecnie badania dotyczące automatyzacji procesów zrobotyzowanych (Robotic Process Automation – RPA) w obszarze usług finansowo-księgowych.

Dr hab. Magdalena Kowalczyk, prof. UEP
Dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Rachunkowości Zarządczej. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z rachunkowości budżetowej, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, cost accounting, accountancy. W pracy naukowo – badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach dotyczących rachunkowości sektora finansów publicznych oraz rachunkowości zarządczej. Jest autorką monografii: „Podstawy analizy ekonomiczno – finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego”, „Mierniki niefinansowe w pomiarze jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”. Jest współautorką monografii „Technologia blockchain w rachunkowości.

Dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP
Dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentruje na systemach informacyjnych rachunkowości, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości przedsiębiorstw, między innymi współautor monografii pt. Blockchain w rachunkowości. Koordynator Programu CIMA na Uczelni z ramienia UEP. Nadzoruje studia podyplomowe CGMA Finance Leadership Program we współpracy z The Chartered Institute of Management Accountants. Wieloletni wykładowca programu Executive MBA we współpracy z Georgia State University w Atlancie. Autor wielu opracowań naukowych i ekspertyz dla biznesu z zakresu parametryzacji systemów informatycznych w obszarze rachunkowości.

Bartosz Radziszewski
Partner Zarządzający - Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Dyrektor finansowy, controller finansowy. Ekspert w dziedzinie procesowego podejścia do rachunkowości, budowy centrów usług wspólnych, rachunku kosztów oraz zastosowań IT w finansach. Prowadzi projekty polegające na kompleksowej reorganizacji procesów back-office (w tym rachunkowości) w oparciu o nowoczesne technologie.

Dariusz Samól
Architekt Rozwiązań SAP w LST (wchodzącej w skład międzynarodowej grupy konsultingowej Westernacher). Specjalizuje się w projektach transformacyjnych w obszarze produkcji, logistyki i łańcuchów dostaw. Jest zaangażowany w rozwój innowacyjnych rozwiązań opartych na platformach SAP S/4HANA i SAP IBP. Aktualnie bierze udział w projektach wdrożeniowych tych rozwiązań w Polsce. Wcześniej uczestniczył w projektach zagranicznych, opartych na technologii i rozwiązaniach SAP w Chinach, Japonii, Singapurze, USA, Rosji, Niemczech, Lichtensteinie i Francji.

Sesja: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń
(piątek, 23.09.2021, g. 10:45)

Dr hab. Marzanna Lament, prof. UTHR
Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pracuje na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na stanowisku profesora uczelni. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 14 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń, w szczególności dotyczące sprawozdawczości niefinansowej.

Dr Kinga Bauer
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Prowadzi badania związane z możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka około 70 publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych), w tym monografii: „Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw” (2009). Współautorka monografii pt. „Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banków” (2020).

Dr hab. Magdalena Chmielowiec – Lewczuk, prof. UEW
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Ubezpieczeń, na Wydziale Ekonomii i Finansów UE we Wrocławiu. Autorka prawie 80 publikacji, w tym kilkunastu w j. angielskim. Obszarem jej zainteresowań naukowych jest problematyka zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wykorzystania systemu rachunkowości oraz problem kosztów w zakładach ubezpieczeń, ich kalkulacji, optymalizacji i zarządzania nimi.

Dr Ewa Spigarska
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obszarem jej zainteresowań jest przede wszystkim rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, finanse zakładów ubezpieczeń, rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (fuzje, likwidacje, upadłość) oraz zarządzanie i gospodarka finansowa nieruchomości. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej (polityka rachunkowości, MSSF 4, działalność lokacyjna, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) i wypłacalności.

Sesja plenarna VIII: Centra usług wspólnych
(piątek, 24.09.2021, g. 13:00)

Dr Jarosław Kujawski
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent University of Stirling w Wielkiej Brytanii. Trener, konsultant i wdrożeniowiec w zakresie controllingu finansowego, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Krzysztof Herdzik
Ekspert w obszarze przywództwa i innowacji w branży SSC/BPO. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi organizacjami. Absolwent Harvard Business School w obszarze przełomowych modeli biznesowych. Anna Wagner F&A R2R Manager w DNV od ponad 4 lat, miałam okazję współtworzyć nowo otwierane w 2016 centrum usług wspólnych korporacji DNV, poprzednie doświadczenie zawodowe: E&Y Audit Sp. z o.o., GE Capital Bank, First Data CUW, szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami, w obszarze finansów, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania procesami, zarządzania zmianą i projektami, wykładowca Sopockiej Szkoły Wyższej.

Anna Wagner
F&A R2R Manager w DNV od ponad 4 lat, miałam okazję współtworzyć nowo otwierane w 2016 centrum usług wspólnych korporacji DNV, poprzednie doświadczenie zawodowe: E&Y Audit Sp. z o.o., GE Capital Bank, First Data CUW, szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami, w obszarze finansów, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania procesami, zarządzania zmianą i projektami, wykładowca Sopockiej Szkoły Wyższej.

Artur Gronkiewicz
Ekspert w dziedzinie finansów z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach (centrum usług wspólnych/SSC), księgowości, audycie oraz konsultingu. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym UG w 2000 r. Wiceprezes Zarządu w Sony Pictures Entertainment, Global Financial Operations EMEA. Członek Association of Chartered Certified Accountant. Biegły Rewident. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Aleksandra Czerwińska
Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz IMD Business School w Lozannie. Z DNV związana od 1999 roku. W swojej pracy zawodowej pełniła funkcje głównego księgowego spółki, Regionalnego Kontrolera biznesów kluczowych w Polsce, Niemczech i Chinach. Przez 5 lat była Dyrektorem Administracyjnego DNV na region Azji Północnej, a ostatnie 5 lat pracuje jako szefowa Globalnego Centrum Usług Wspólnych dla Finansów. Jest aktywnym inicjatorem przekształcenia Centrum z transakcyjnego w ważny ośrodek dostarczający zaawansowane usługi księgowe, analityczne, windykacyjne i podatkowe.

Katarzyna Rochowczyk
Od 2003 roku w branży centrów usług finansowych dla biznesu, współtworzyła centrum usług wspólnych firmy Philips w Łodzi. Od 4 lat w Gdańsku odpowiedzialna za procesy finansowe w Swarovski GBS Poland. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami finansowymi od szeroko pojętych procesów transakcyjnych po złożone serwisy kontrolingowo-zarządcze.